Cassatie

Cassatie

Cassatie

Hoge Raad aan de Lange Voorhout in Den Haag

Cassatie zoals dat in de Nederlandse taal gebruikt wordt, stamt af van het Franse werkwoord “casser”, dit betekent breken. Ondanks dat de naam breken, of zelfs vernietigen betekent, is het niet zo dat de Hoge Raad in de meeste zaken het eerder uitgesproken vonnis vernietigd, maar juist het verweer verwerpt. De uitspraak van de lagere rechter blijft dus in de meeste gevallen gehandhaafd.

Hoge Raad

Anders dan bij lage(re) rechters is er bij de benoeming een soort politieke invloed. De Tweede Kamer moet de voordracht organiseren waaruit de benoeming plaatsvindt. Hoge Raad leden werkten daarvoor doorgaans als juridisch wetenschapper, advocaat of waren elders werkzaam in de rechterlijke macht. Gezien de grote werkdruk geldt een speciale regeling voor leden van de Hoge Raad na 61 te zijn geworden om minder te kunnen gaan werken. De Hoge Raad heeft een soort controlerende functie op het correct toepassen van het Nederlandse recht. Daarnaast kan de Hoge Raad lagere rechters ontslaan uit hun functie. Voor cassatie vindt er ondersteuning plaats van uit het Wetenschappelijk bureau; een verzameling van jongere juristen die allerlei juridisch- en ondersteunend werk verricht.

Cassatietoetsing

In principe kan een uitspraak van een kantonrechter niet aangevochten worden in cassatie, mits de kantonrechter zijn besluit goed motiveert en de uitspraak openbaar gemaakt wordt. Verder kunnen uitspraken wel worden aangevochten bij de Hoge Raad. Als dit gebeurt zal er – na het indienen van het middel- een cassatietoetsing plaatsvinden. Deze toetsing bepaalt of er sprake is van een schending van het recht, of vormverzuim. In geval van het laatstgenoemde, wordt er bekeken of  de lagere rechter zijn uitspraak voldoende en juist gemotiveerd heeft. Doordat specialistische cassatieadvocaten het verzoek tot cassatie indienen, ontstaat er een soort ‘natuurlijke selectie’ door het advies van deze advocaten wat er wel en niet wordt ingediend voor cassatietoetsing. Als een cassatieadvocaat inschat dat het beroep absoluut geen kans van slagen heeft, zal hij het verzoek tot cassatie tegenhouden.

Cassatieadvies

De Hoge Raad bekijkt slechts een zeer beperkt aantal cassatieberoepen, het is zeker niet het geval dat alle verzoeken tot cassatie worden geaccepteerd. Er wordt bekeken of de lagere rechter de rechtsregels correct heeft toegepast en of zijn besluit goed gemotiveerd is. Omdat de Hoge Raad slechts enkele cassatie beroep-verzoeken in behandeling neemt, is het noodzakelijk om met een cassatieadvocaat te bepalen of er überhaupt een kans is om een cassatieprocedure te starten. Dit advies kan degene die de uitspraak wil aanvechten veel proceskosten besparen.

Cassatieprocedure

Tegen een vonnis wordt beroep (of cassatieberoep) ingesteld met dagvaarding, bij beschikkingen geldt geen dagvaarding, maar een zogenaamd verzoekschrift. Naast het verzoekschrift dient er ook een (cassatie)middel opgesteld te worden. Het cassatieberoep wordt ook wel het rechtsmiddel of middel genoemd dat wordt voorbereid voor de Hoge Raad. Soms begint een middel met een inleiding op de klachten en een beknopte uiteenzetting van de feiten. Vervolgens worden de klachten behandeld, zo kan er sprake zijn van een motiveringsklacht waarbij wordt uitgelegd waarom een lagere rechter zijn beslissing niet volledig, of niet juist heeft gemotiveerd.

Voordat de Hoge Raad beslist wat te doen met het cassatiemiddel en daar een uitspraak aan wil verbinden, worden bepaalde zaken eerst onderzocht. Zo wordt bekeken in hoeverre het cassatiemiddel ontvankelijk is. Dit houdt in dat de Hoge Raad eerst bepaalt of het middel aan de gestelde eisen voldoet. Als het middel niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt het door de Hoge Raad als ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Deze procedure gaat standaard vooraf voordat er cassatie kan worden ingesteld.

Cassatietermijn

Een cassatieberoep dient uiterlijk drie maanden na de uitspraak ingediend te zijn. Inmiddels is het wel zo dat er bepaalde omstandigheden zijn die deze termijn doen verlengen, een overschrijding van de drie maanden heeft niet perse tot gevolg dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Bekijk ook: telefoon verkopen.

 

Comments are closed.