Wat is cassatie?

Wat is cassatie

Foto door Eric Johnson

Cassatie is afgeleid van het woord “casser” wat het Frans voor “breken” is. Cassatie betekent dat de hoge raad een vonnis van een ‘lagere rechter’ gaat onderzoeken op toepassing van het recht. Nadat een lagere rechter een vonnis heeft uitgesproken, kan beroep aangetekend worden door een (cassatie)advocaat.

Cassatierechter

De cassatierechter kijkt naar hoe de lage rechter het recht heeft toegepast, en hoe die rechter zijn uitspraak gemotiveerd heeft. Er wordt dus niet meer gekeken naar de feiten die relevant zijn in een rechtszaak, maar de cassatierechter beoordeelt of het recht juist is toegepast. Als blijkt dat de manier waarop de lage rechter het recht heeft toegepast, niet correct is, kan de cassatierechter het vonnis vernietigen.

Onderzoek cassatierechter

De cassatierechter doet slechts zeer beperkt onderzoek naar de feiten, de Hoge Raad bepaalt uitsluitend of het recht juist is toegepast en of de motivering inhoudelijk klopt. Vaak kijkt een cassatieadvocaat eerst naar de mogelijkheid om in cassatie te gaan voordat beroep wordt aangetekend. Hiertoe stelt de cassatieadvocaat een cassatiemiddel op. In dit middel wordt uiteengezet waarom het recht niet juist is toegepast of waarom de motivering ondeugelijk is.

Posted in cassatie | Tagged | Leave a comment

Beroep in cassatie

Wanneer kan men broep in cassatie instellen?

Op het moment dat in een rechtszaak de rechter je in het ongelijk stelt, kan een hoger beroep overwogen worden. Beroep in cassatie wordt dan ingesteld tegen de rechterlijke uitspraak of vonnis.

Rol van de cassatierechter

De cassatierechter onderzoekt vervolgens of het recht juist is toegepast, waarbij het onderzoek zich beperkt tot de motivering van de beslissing van de lage rechter. De feiten worden nauwelijks verder bekeken. De Hoge Raad beoordeelt dus of het recht op juiste wijze is geïnterpreteerd en toegepast. In dit verband wordt ook wel gesproken van een juridische toetsing van het vonnis, niet controle op de feitelijke aspecten van de zaak. De cassatierechter neemt vrijwel altijd als uitgangspunt de feiten zoals die door de lagere rechter eerder werden vastgesteld.

Beroep in cassatie instellen

Voor cassatie dient een verzoekschrift opgesteld te worden door een cassatieadvocaat. Dit verzoekschrift wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad. Vervolgens wordt het verzoek ingediend bij de griffie van de Hoge Raad.

 

Posted in cassatie | Leave a comment

Kosten Cassatie

Kosten Cassatie kunnen ernorm verschillen per rechtszaak. Het begint eerst met een zogenaamd cassatieadvies. De advocaat neemt een cassatieadvocaat in de arm om te bepalen of cassatie mogelijk en haalbaar is. Als de cassatieadvocaat aangeeft dat de uitspraak van de rechter niet het recht schendt, dus dat het recht correct is toegepast, zal het niet tot cassatie komen.

Cassatieadvies kosten

Ook deze kosten verschillen per kantoor en mogelijk per zaak. Maar het advies kost al snel 1500 euro exclusief BTW en vaak worden nog kantoorkosten (percentage) in rekening gebracht. Voor offertes van de verschillende kantoren kan het beste telefonisch contact opgenomen worden, echter wordt dit vaak al door de advocaat geregeld. Het is lastig om eenduidig aan te geven hoe hoog de cassatie kosten zullen uitpakken.

Zie hieronder een overzicht van een aantal uurtarieven van Haagse kantoren:

5% Kantoorkostenopslag 19% BTW totaal
€ 100 € 5 € 20 € 125
€ 125 € 6 € 25 € 156
€ 150 € 8 € 30 € 187
€ 175 € 9 € 35 € 219
€ 225 € 11 € 45 € 281

 

Wat kost cassatie?

kosten cassatie

Dit zijn een aantal willekeurige tarieven die op deze site staan. Uurtarieven verschillen sterk onderling, echter heeft niet elk kantoor cassatieadvocaten werkzaam. Soms moet een gedeelte van de kosten worden voorgeschoten. Kantooropslagkosten kunnen ook nog varieren, 5% en 6% zijn gebruikelijk.

 

Overigens is er voor mensen met een laag inkomen een zogenaamde toevoeging beschikbaar, zodat geld lenen met een laag inkomen niet direct van toepassing is voor juridisch advies.

 

Posted in cassatie | Leave a comment

Cassatie Hoge Raad

Cassatie Hoge Raad

Ondanks dat ‘Cassatie’ is afgeleid van het Franse ‘casser’ (breken), wordt in de meeste zaken het cassatieberoep vernietigd, niet de initiële uitspraak. Het doel van cassatie is dat er controle is op rechterlijke uitspraken. Cassatie kan worden ingesteld en wordt vervolgens getoetst door de Hoge Raad.

Cassatieadvocaat

In cassatie gaan kan uitsluitend via verplichte procesvertegenwoordiging, het proces wordt dan ook gevoerd door een cassatieadvocaat. In tegenstelling tot andere landen hoeft een advocaat in Nederland niet aan bepaalde eisen te voldoen om te kunnen vertegenwoordigen in cassatiezaken. De cassatieadvocaat is eigenlijk een advocaat van een andere advocaat, de advocaat die hem inschakelt heeft dan waarschijnlijk in zijn eigen zaak niet de gewenste resultaten behaald. Deze ‘speciale’ advocaat helpt dus te bepalen of het zinvol is cassatie in te stellen bij de Hoge Raad.

Hoe verloopt de cassatietoetsing

De Hoge raad gaat in principe na of de lage rechter het recht correct heeft toegepast. Er kan worden gekeken naar de kwalificatie van feiten, de lage rechter relateert de gepleegde feiten aan het recht. De cassatierechter kijkt naar deze toepassing van de rechtsregel en bepaalt dan of de lage rechter het recht goed heeft toegepast. De Hoge Raad toetst het cassatiemiddel: op welke (deel)beslissing is het recht niet goed toegepast en waarom is dit niet goed toegepast.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

In cassatie gaan

In welke situatie kan men in cassatie gaan?

In cassatie gaan

Foto door LJ-Haywood

Er zijn vele situaties waarin een advocaat een client verdedigt en de rechter beslist in het nadeel van de client. De advocaat van de client kan vervolgens overwegen of het interessant om in cassatie te gaan. Als hij denkt dat dit een aardige kans van slagen heeft, kan hij een cassatieadvocaat raadplegen, om vast te stellen of de cassatieadvocaat ook heil ziet in het aanvechten van een hoger beroep. De cassatieadvocaat zal dan onderzoeken of de rechter het recht goed heeft geïnterpreteerd.

Feiten

Bij onderzoek naar cassatie wordt niet zozeer meer naar de feiten gekeken, maar meer naar de motivering van de rechter aangaande de feiten. Dus de rechter komt tot een uitspraak en motiveert waarom bepaalde feiten in strijd zijn met de wet. Deze motivering wordt vervolgens getoetst. Als de cassatieadvocaat mogelijkheden ziet, kan hij dit voorleggen aan de advocaat die de belangen van de client behartigt.

 

Posted in cassatie | Leave a comment

Cassatie belastingzaak

Cassatie belastingzaak

Foto door Pen

Als je het niet eens bent met de belastingaanslag, kun je een aantal stappen doorlopen. Eerst start je een bezwaarprocedure bij de rechtbank. Mocht je daar je gelijk niet halen kun je je richten tot de Hoge Raad. Op dit moment ga je in cassatie. De particulier kan in cassatie gaan, maar ook de belastingdienst kan dit beroep aantekenen, als zij in het ongelijk worden gesteld door de lage rechter.

Instellen Cassatieberoep

Zowel de fiscus als de particulier / bedrijf van de belastingaanslag kan dus in cassatie gaan. Soms komt het zelfs voor dat beide partijen gelijktijdig in cassatie treden. Dit kan door het opstellen van een zogeheten beroepschrift, of door een incidenteel beroep.

Cassatie

De belanghebbende kan beroep in cassatie instellen tegen

 • Uitspraken van het gerechtshof;
 • Uitspraak in het kort geding

Hoge Raad

De hoge raad werkt uitsluitend met de feiten zoals deze in de eerdere zaak zijn vastgelegd. Het inbrengen van nieuwe feiten heeft weinig zin, de Hoge Raad schenkt hier geen aandacht aan. Cassatie gaat om een van de volgende zaken:

 1. de rechtbank heeft zijn uitspraak slecht of onvoldoende gemotiveerd;
 2. het recht is niet juist toegepast;
 3. vormverzuim;
 4. de rechtbank heeft andere voorschriften niet goed nageleefd.

(Bron: conflicten met de fiscus)

Posted in cassatie | Leave a comment

Bezwaar maken

Bezwaar maken belastingaanslag

Foto door Wally Gobetz

Als je bezwaar wilt aantekenen tegen een uitspraak van de belastingdienst moet dit bezwaar aan een aantal eisen voldoen, het is dus niet meer vormvrij zoals voor 1994, maar er moet aan een aantal vormvereisten voldaan worden:

 

 

 

 1. naam en adres
 2. dagtekening
 3. belastingaanslag (waar tegen bezwaar wordt aangetekend)
 4. aanslagnummer

Het is niet noodzakelijk om het bezwaar in eerste instantie in het Nederlands op te stellen, maar desgewenst kan dit alsnog van je gevraagd worden.

Termijn van aantekenen

Op het aanslagbiljet staat een dagtekening, vanaf die dagtekening heb je nog 6 weken om het bezwaar in te dienen. Als het bezwaarschrift is ingediend kan er middels een kort geding een snelle beslissing genomen worden. Echter geldt dit niet voor alle bezwaren, er moet aan een tweetal eisen worden voldaan:

 • De zaak moet spoedeisend zijn;
 • het bezwaar moet al gemaakt zijn
Posted in cassatie | Leave a comment

Cassatieberoep

Cassatieberoep

Foto door Mike Renlund

Het cassatieberoep wordt ook wel het rechtsmiddel of middel genoemd dat wordt voorbereid voor de Hoge Raad.

Middel dat niet ontvankelijk wordt verklaard

Voordat de Hoge Raad beslist wat te doen met het cassatiemiddel en daar een uitspraak aan wil verbinen, worden bepaalde zaken eerst onderzocht. Zo wordt bekeken in hoeverre het cassatiemiddel ontvankelijk is. Dit houdt in dat de Hoge Raad eerst bepaalt of het middel aan de gestelde eisen voldoet. Als het middel niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt het door de Hoge Raad als ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Deze procedure gaat standaard vooraf voordat er cassatie kan worden ingesteld.

Deze verklaring kan tot stand komen als het rechtsmiddel:

 • kritiek heeft op een niet gemaakte beslissing. Het middel kan zich dus uitsluitend richten op de gemaakte beslissingen en rechtsinterpretatie van de lage rechter;
 • gaat over feiten die niet gepresenteerd werden aan de lage rechter. De Raad kijkt niet naar (nieuwe) feiten;
 • dat erg onduidelijk en weinig concreet is;
 • dat zich richt op de gegevens (feiten) op basis waarvan de lage rechter een oordeel velt.
Posted in cassatie | Leave a comment

Cassatiemiddel

Cassatiemiddel

Foto door Village

Als een lage rechter tot een besluit komt dat in twijfel wordt getrokken, kan besloten worden tegen dat besluit in beroep te gaan. De cassatieadvocaat stelt in dit geval een cassatiemiddel op.

Cassatiemiddel

Een cassatiemiddel is een “grief in rechte”, een document dat ingaat op de beslissing van de lage rechter. Het middel gaat in op de redenen waarom de toepassing van het recht (of interpretatie van de wet) niet juist is uitgevoerd. In sommige gevalen wordt het middel opgedeeld in meedere stukken. Deze stukken worden ‘onderdelen’ genoemd. Het cassatiemiddel gaat uitsluitend over hoe de lage rechter het recht heeft toegepast, het Hof van Cassatie zal geen onderzoek instellen naar de feiten die ten grondslag liggen aan de beslissing.

Hoge Raad

Als de Hoge Raad een middel ontvangt zal worden gekeken naar de motivering van de rechter aangaande de genomen beslissing. Het gaat dus niet zozeer om de feiten, maar in het middel en de onderdelen wordt uiteengezet waarom de beslissing in twijfel wordt getrokken. De Hoge Raad beoordeelt het middel door te bepalen of de belissing in rechte juist is. In die zin heeft de Hoge Raad een controlerende functie voor het juist toepassen van het recht.

Posted in cassatie | Leave a comment

Cassatie advocaat

Cassatie advocaatEen cassatie advocaat kan helpen bij het bepalen van de haalbaarheid van in cassatie gaan. Cassatie kan bijvoorbeeld worden ingesteld tegen uitspraken die in de eerste aanleg op tegenspraak zijn gewezen. De advocaat kan een verzoekschrift opstellen. Dit verzoekschrift wordt vervolgens weer getekend door een advocaat bij de Hoge Raad om daarna ingediend te worden bij de griffie.

Middel

De cassatieadvocaat gaat aan de slag met een zogeheten middel. In dit middel stelt de advocaat dat de lage rechter bepaalde wetten of wettelijke voorschriften heeft geschoden. Daarnaast kan de advocaat ook onderbouwen waarom hij vindt dat de lage rechter zijn beslissing verkeerd of tem mager onderbouwd heeft.

Feiten

De cassatieadvocaat zal niet verder uitwijden over de feiten en zeker geen nieuwe feiten aanhalen. In cassatie gaan betekent dat de Hoge Raad kijkt naar de juiste toepassing van het recht, niet naar nieuwe feiten. Uiteraard kan de advocaat wel de feiten gebruiken om aan te tonen dat de lage rechter het recht verkeerd heeft geinterpreteerd, danwel toegepast.

Posted in cassatie | Leave a comment